برچسب گذاری توسط: کامپوننت

۰

کامپوننت های اپلیکیشن در اندروید

کامپوننت های اپلیکیشن بخش های ضروری در یک اپلیکیشن اندروید است. تمام این کامپوننت ها باید در فایل منیفست اپلیکیشن (AndroidManifest.xml ) تعریف شود. این تعاریف نحوه تعامل هز کامپوننت را با اپلیکیشن توصیف...